Take the exhibition tour at www.groamhouse.org/groam/ww1